Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τη συμμετοχή:

  • του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
  • του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών,
  • του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
  • του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
  • του  Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
καθώς και σε συνεργασία με ερευνητές:
  • του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και
  • του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση ειδικών στη σύνθεση χημικών προϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και εργαστηριακού). Τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών τομέων των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Κέντρων, με τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων που διδάσκονται στα δύο πρώτα εξάμηνα και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, την οποία ορισμένος αριθμός των φοιτητών θα εκπονήσει στα συνεργαζόμενα Τμήματα.

logo